Karta Praw i Obowiązków Przyzwoitego Polityka

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, Imponderabilia Sądowe ustanawiają:

Karta Praw i Obowiązków Przyzwoitego Polityka

(na podstawie Konstytucji RP)

Art. 1

Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne wszystkich obywateli jest demokratycznie zorganizowaną wspólnotą upodmiotowionych obywateli, nie utożsamianą z dobrem (interesem) państwa w rozumieniu aparatu władzy, czy też aktualnej politycznej większości.

Art. 2

Polityczna działalność jest oparta na zasadach dialogu, współpracy, wzajemnego poszanowania zakresu zadań konstytucyjnych organów państwa, ich kompetencji.

Art. 3

Demokratyczne państwo prawne szanuje godność człowieka, autorytet urzędów i dobre imię ich piastunów.

Art. 4

Rozwiązania prawne nie mogą tworzyć odstępstw od konstytucyjnych zasad i standardów.

Art. 5

Nieodłączną cechą państwa prawa jest poszanowanie prawa Unii Europejskiej, trójpodziału władzy w państwie, przestrzeganie procedur stanowienia prawa oraz stanie na straży niezależności sądów.

Art. 6

Podstawą ładu prawnego jest prawość woli ustawodawcy, zdolność widzenia stanowionych regulacji w perspektywie systemowych standardów i uwarunkowań, a także konsekwencji przyjętych rozwiązań prawnych. Nie są dopuszczalne rozwiązania pozorne i fikcyjne albo stanowiące wyraz działań ukierunkowanych na efekt wyłącznie polityczny.

Art. 7

System demokratyczny wyklucza monopol partii politycznych kształtowania  polityki państwa. Społeczeństwo obywatelskie zorganizowane w strukturach formalnych współtworzy i realizuje cele publiczne.

Art. 8

Jawność życia publicznego zapewnia możliwość wpływu obywateli na kształt i przebieg zjawisk istotnych społecznie. Przejrzystość działań organów władzy publicznej i jej funkcjonariuszy służy kontroli zgodności podejmowanych działań z prawem.

Art. 9

W stosunkach między państwem a związkami wyznaniowymi nadrzędnym celem jest bezstronność władz publicznych i respektowanie autonomii państwa w sprawach świeckich.

Art. 10

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Data publikacji: 2020-02-10
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x